top of page

Obchodní podmínky Q123 s.r.o. platné od 1.1.2014

1 Vymezení vztahu
1.1 Obchodní podmínky vymezují vztah mezi Q123 s.r.o. (dále jen „dodavatel“) a zákazníkem (dále také „odběratel nebo objednatel“). Vztah je platný po celou dobu platnosti smlouvy od data objednání odběratelem (písemně, ústně, elektronicky, SMS) do doby uplynutí záruční lhůty. Realizace díla a její rozsah je předem dán nabídkou (dále také jako „kalkulace“) na základě které dochází k následné realizaci díla. Veškeré realizace společnosti se řídí těmito obchodními podmínkami.

2 Kalkulace
2.1 Kalkulace může mýt elektronickou, písemnou, ústní, sms či podobu webové aplikace.
2.2 Platnost kalkulace je 30 dní od data vyhotovení, pokud není v kalkulaci uvedeno jinak. Po uplynutí této doby kalkulace automaticky ztrácí platnost a dodavatel dále neručí za rozsah či nabídnuté ceny. Odběratel by měl po uplynutí doby platnosti požádat o aktualizaci kalkulace, objednávky vyhotovené na základě kalkulace s prošlou lhůtou nemusí být dodavatelem akceptovány. Na nepřijetí objednávky (stejně jako na její přijetí) bude vždy objednatel upozorněn.
2.3 Kalkulace určuje rozsah prací a počet rozpočtových položek. Jakákoliv změna rozsahu plnění realizace neodpovídající kalkulaci musí být písemně uvedena v předávacím protokolu a předem odsouhlasena odpovědnými zástupci obou stran a to před zahájením prací. U drobnějších změn je možné odsouhlasení ústně s následným zápisem do předávacího protokolu.
2.4 Pokud není v kalkulaci uvedeno jinak, je pro výpočet ceny režie brána cena pro jeden příjezd v oblasti hlavního města Prahy.

3 Určení činností, termíny a podmínky realizace
3.1 Termín nástupu k realizaci je standardně do 30ti pracovních dnů od obdržení písemné či elektronické objednávky. Termín nástupu může být prodloužena, pokud jsou dlouhodobě nevyhovující povětrnostní podmínky či není možné ze strany dodavatele vzhledem k velkému počtu předchozích objednávek tento termín dodržet – na tuto skutečnost upozorní po objednání dodavatel odběratele písemně např. e-mailem. Termín dodání může být také stanoven jinak, například měsícem, ročním obdobím, pak je nejzazší termín zahájení realizace k poslednímu dni měsíce či období.
3.2 Vhodné povětrnostní podmínky pro realizaci jsou stanoveny pro každou činnost zvlášť, požadovaná teplota a povětrnostní podmínky jsou dány jak minimálními technologickými požadavky na materiály a prováděné práce, tak i bezpečnostními podmínkami spojenými s prováděním práce jako takové. Podmínky během realizace zakázky uvede dodavatel do předávacího protokolu.
3.3 V atypických případech můžou být na základě požadavku dodavatele práce prováděny i za „nevhodných“ podmínek, pokud budou práce takto prováděny, bude proveden zápis do předávacího protokolu. V případě, že takto prováděné práce odporují technologickému postupu pro provádění prací, bude v úměrné nebo úplně zkrácena záruční lhůta poskytovaná dodavatelem.
3.4 Minimální povětrnostní podmínky určil dodavatel následně:
a) Aplikace antigraffiti nátěrů – minimální teplota 10°C po 24 hodin, bez srážek
b) Čištění fasády od graffiti – minimální teplota 5°C, bez srážek
c) Aplikace fasádních nátěrů – minimální teplota 15°C, bez srážek
d) Čištění fasády od org. a anorg. znečištění – minimální teplota 10°C, bez sněhových srážek
e) Aplikace ochranných nátěrů – minimální teplota 10°C, bez srážek
f) Výškové práce – minimální teplota -10°C, sucho
g) Instalace hrotového systému – minimální teplota 5°C po 24hodin, bez srážek
h) Instalace síťového systému – minimální teplota 0°C, bez sněhových srážek
i) Instalace lankového systému – minimální teplota 0°C, bez sněhových srážek
3.5 V případě nutnosti využití kooperace objednávané dodavatelem (například pronájem montážní plošiny) je termín realizace závislý na kapacitě dodavatele kooperace a může prodloužit konečný termín dodání celé realizace. Na tuto skutečnost bude objednatel během realizace díla upozorněn.
3.6. Dodavatel nenese v žádném případě zodpovědnost za konstrukční nedostatky povrchů a vnitřních vrstev, fasád, budov a staveb, které neumožní dostatečně vyhovující a pevné přilnutí nanášeného materiálu či komponentů na stávající podklad. V případě, že dojde k poškození realizovaného díla vlivem nevyhovujícího či degradovaného materiálu, budou náklady na opravu realizace na vrub objednatele. V případě, že je objednatel s touto skutečností seznámen, je povinen na tuto skutečnost upozornit dodavatel před zahájením prací či v samotné poptávce. V případě zjištění jiného stavu dodavatelem během realizace, měl by dodavatel objednatele na tuto skutečnost upozornit a adekvátním způsobem změnit pracovní postup, kalkulaci doplnit o odpovídající činnosti spojené s nápravou této skutečnosti. Vzhledem k tomu, že dodavatel není nikterak s místem plnění spojen a nemá možnost dlouhodobě sledovat změny povrchů, degradaci materiálů atd., může se stát, že se nevyhovující podmínky projeví až po realizaci díla. Za takto vzniklé vady dodavatel neručí.
3.7. Pokud během realizace zakázky dojde ke zjištění, že není možné zakázky provést dle nabídky specificky je oproti návrhu změna v pevnosti či jiné skladbě materiálu než pro jaký byla kalkulace vyhotovena, bude objednatel na tuto skutečnost upozorněn, v případě pokynu s pokračováním prací dle kalkulace, bude cena kalkulace navýšena v odpovídají výši – o tomto bude proveden zápis v předávacím protokolu.

4 Zahájení a předpoklady realizace
4.1 Před započetím prací musí být místo realizace (dále také jako“staveniště“) předáno zástupcem odběratele.
4.2 V případě realizace zakázky pomocí výškových specialistů, je objednavatel povinen zajistit přístup na střechu nebo na místo, které bylo předem určeno jako „kotevní pro výškové specialisty“ a „výlezové místo“ – tyto místa určí zástupce dodavatele během zaměření, popř. výškový specialista před započetím prací. Během realizace se může stát, že dojde ke zjištění, že aktuální místo jsou pro realizaci díla nevyhovující, pak mohou být v průběhu realizace měněny bez vědomí objednatele.
4.3 V případě realizace zakázky pomocí montážní nebo vysokozdvižné plošiny objednatel zajistí prostor pro přistavení plošiny (například vyparkováním aut před domem, zajištěním prostoru pro vjezd zařízení), pokud není v kalkulaci uvedeno jinak. Pokud je v kalkulaci uvedena položka „pronájem montážní plošiny“ či „montážní plošina“ zajistí dodavatel na svůj náklad přistavení a pronájem samotné plošiny nikoliv zábor či pronájem ploch potřebných k přistavení plošiny pokud není přímo v kalkulaci položkou s odpovídajícím nákladem uvedeno jinak. Dodavatel dále upozorňuje, že během práce může dojít k poškození přilehlých ploch, jako jsou trávníky, keře či stromy, objednatel by měl s touto skutečností počítat a v případě, že není přímo v kalkulaci uvedeno jinak, dodavatel nebude uvádět plochy do původního stavu. V případě, že práci překážení stromy, větvě či keře může dodavatel na svůj náklad nevyhovující porost odstranit avšak pouze v míře, která je nezbytná pro realizaci zakázky.
4.4 V případě, že dojde z důvodu nepřipravenosti míst či ploch závislých na realizaci zakázky odběratelem a bude nutné na místo realizace přijet v jiný termín nebo pokud dojde v tomto důsledku k prodlevě realizace nebo navýšení nákladů dodavatele, budou tyto náklady zaevidovány v předávacím protokolu a připočteny k celkové ceně realizace.

5 Průběh realizace
5.1 V případě, že během realizace dojde k neočekáváné situaci je povinen dodavatel o této skutečnosti informovat objednatele. Práce budou probíhat po ujasnění dalšího postupu. 5.2 Pokud během realizace dojde k poškození majetku objednatele, nese náhradu na škodu dodavatel. Dodavatel poškození obratem odstraní nebo se s odběratelem dohodne na poskytnutí adekvátní slevy z ceny realizace.
5.3 Pokud se však jedná o poškození většího rozsahu, které nebrání dokončení realizace a nemá povahu další degradace či poškozování (kupříkladu protékající střecha) má dodavatel povinnost takovéto poškození odstranit nejpozději do 30 dnů od data předání realizace.
5.4 U všech námi dodávaných prací je nutná spolupráce s majiteli a nájemníky dotčených objektů. Během realizace musí být co nejvíce zjednodušena ze strany objednatele práce dodavatele a to například zavřením všech oken, odstraněním prádla ze sušáků, vyklizením balkonů, zavřením všech oken, zpřístupněním ploch pro realizaci atd.. Takto učiní objednatel ve vlastním zájmu, na takto způsobené škody na majetku, který měl být takto ošetřen a nebyl nebude brát dodavatel zřetel.

6 Předání díla
6.1 Termín pro předání a převzetí díla bude dodavatelem určen v dostatečném předstihu. Pokud není předem uvedeno jinak, bude dílo předáno v den dokončení prací pověřené osobě odběratele v místě realizace zakázky. Pokud se zástupce objednavatele k předání nedostaví nebo pokud instalace bude ukončena v době jeho přítomnosti, pak bude předávací protokol zaslán elektronicky nebo poštou (popřípadě zanechám v místě realizace na vhodném místě, například v poštovní schránce objednatele nebo jeho zástupce), objednavatel je pak povinen místo realizace prohlédnout a v požadovaných místech doplnit předávací protokol.
6.2 Během předání bude vyplněn Předávací protokol společnosti Q123 s.r.o, kam se zaznamená datum a čas dokončení, provedení díla dle nabídky, vícepráce (či néměpráce) případné nedostatky s přepokládaným termínem odstranění.
6.3 Objednatel bude dbát na to, aby se jeho zodpovědná osoba zúčastnila předání zakázky bezprostředně po dokončení prací nebo v předem dohodnutém termínu – případné nedostatky je možné ihned odstranit. Pokud tak neučiní, může dojít k prodlevě s opravou vad a nedodělků až na 60 dnů, pokud to povětrnostní podmínky neumožňují, tak až do doby vhodné pro provedení takové práce včetně požadovaného standardního času k odstranění vad a nedodělků.
6.4 Pokud nebyla realizace převzata bezprostředně po instalaci a bude zjištěno jakékoliv poškození objektu či instalace, nenese společnost Q123 s.r.o. žádnou zodpovědnost za toto poškození.
6.5 V případě, že realizace vykazuje zjevné estetické nedostatky nebo neodpovídá předmětu plnění realizace, ale lze je na místě odstranit, zákazník připomínkuje tyto nedostatky a montážník dodavatele je neprodleně odstraní. Pokud není možné estetické nedostatky opravit, zapíše se tato skutečnost do předávacího protokolu a dle rozsahu nedostatků, může zákazník požadovat slevu. Sleva musí být vyčíslena buďto procentuálně z celkové ceny realizace nebo částkou v Kč (v případě realizace z zemích EU v Eurech).
6.6. Na pozdější estetické připomínky po předání zakázky nemusí brát dodavatel zřetel.
6.7 Objednavatel stvrzením předávacího protokolu kromě písemně zaznamenaných výhrad, formálně souhlasí s rozsahem a kvalitou provedení díla.
6.8 Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví na místo instalace nebo nepotvrdí předávací protokol, který mu byl zaslán prokazatelnou cestou (doporučeně poštou, elektronicky) do sedmi dnů od jeho zaslání, pak se má za to, že je zakázka předána v rozsahu zaslaného předávacího protokolu.
6.9 Realizace je do celkové úhrady (včetně penále, pokud k takové situaci dojde) majetkem Q123 s.r.o.. Odpovědnost za realizaci nese do doby předání realizace dodavatel, za předpokladu, že má pouze on přístup na staveniště (místo realizace zakázky). Jakékoliv poškození či znehodnocení realizace, které nemohl dodavatel nikterak ovlivnit jde na vrub odběratele.
6.10 V případě realizace po etapách, nese dodavatel zodpovědnost za dosud nepředané etapy. Předané etapy jsou brány jako kompletní realizace a za takto předané etapy nese zodpovědnost odběratel i v případě, že nejsou do této doby uhrazeny.
6.11 Pokud nedojde k dohodě v případě sporu o odstranění vad a nedodělků nepředané realizace nebo uhrazení ceny realizace, bude celý systém (dílo) demontováno (za předpokladu, že je technicky možné) a odběrateli budou vráceny již uhrazené peníze. V takovém případě není dodavatel povinen uvést místo realizace do původního stavu (demolované čísti objektu, otvory ve fasádě a konstrukčních prvcích nebo jiné části, se kterými odběratel souhlasil v kalkulaci).
6.12 Dílo s drobnými vadami a nedodělky se bere jako dokončené, a vady a nedodělky budou odstraněny dle standardních časech.

7 Platební podmínky
7.1 Splatnost faktur dodavatele je 14dnů od data vystavení pokud není ve smlouvě či kalkulaci uvedeno jinak.
7.2 V případě neuhrazení faktury v požadované splatnosti bude odběratel vyzván (písemně nebo elektronicky) k uhrazení faktury během následujících 14 dnů. Pokud do 14dnů nedojde k uhrazení faktury má právo dodavatel požadovat penále ve výši 0,5% z celkové ceny realizace bez DPH za každý započatý den.
7.3 V případě, že bude objednatel požadovat zádržné, upozorní na tuto skutečnost dodavatele před vyhotovením nabídky, dodavatel v odpovídající výši navýší o tuto částku svou nabídku a uvede tuto skutečnost do své nabídky.
7.4. V případě požadavku odběratele na plnění zakázky v termínu s požadavkem smluvní penále, bude požadovat dodavatel penále reciproční – identické s procentem požadovaným dodavatelem za opožděnou platbu. V takovémto případě neplatí bod 7.2 a termín úhrady se přímo řídí splatností ve faktuře uvedení v bodě 7.1..

8 Standard materiálů a rozsah prací
8.1 Rozsah prací a podmínky realizace je dán vykonávanou činností rozdělenou takto:
8.2 pro činnost a)
AGN je aplikován do výšky 2,7bm od země (není-li v kalkulaci uvedeno jinak. Kalkulace a následná fakturace prací je vždy počítána na celý metr čtvereční zaokrouhlený směrem „nahoru“. Plnou funkčnost nátěr nabývá po 48 hodinách po aplikaci druhé vrstvy, po tuto dobu za ochranu fasády objednavatel. Je-li fasáda znehodnocena v době 48 hodin po aplikaci druhé vrstvy, nelze ji vyčistit a je nutné nátěry opakovat. 12 hodin po aplikaci nátěru je fasáda lepkavá, čímž nachytává větrem unášené nečistoty. Realizace je prováděna za vhodných povětrnostních podmínek, v případě, že podmínky neodpovídají, bude dílo realizováno jakmile budou povětrností podmínky pro realizace vhodné. Aplikujeme nátěr v mutacích lesk a mat. dle výběru objednavatele, pokud není uvedeno v nabídce jinak standardně dodáváme provedení mat. Obě varianty mohou způsobit změnu vzhledu fasády (odstín, lesklost, matnost, mokrý vzhled). AGN nátěr potřísněný leptavými spreji není možné čistit, jelikož leptavá složka narušuje strukturu nátěru a proniká do podkladu pod nátěr. Leptavé spreje není možné čistit ani ze skel či hladkým povrchů bez zanechání stop.
Společnost Q123 s.r.o. neručí za kvalitu fasády či podkladu, na kterou je nátěr nanášen. Doporučujeme fasádu před aplikací opravit, vyčistit a natřít fasádní barvou. Tyto nejsou v ceně realizace AGN nátěru a musí být vždy objednány zvlášť.
8.3 pro činnost b)
Při čištění z neošetření fasády je nutné předpokládat, že graffit není možné ve většině případů odstranit bez poškození podkladových struktur fasády a to z důvodu chemických a mechanických reakcí, která na fasádě zanechávají nevratné stopy. Na tuto skutečnost musí brát objednatel zřetel a pracovník dodavatele by měl na tuto skutečnost upozornit a možným návrhem řešení (např. přetření fasádní barvou atd.). Dále při čištění graffitů z neošetřené fasády se může stát, že dojde ke změně odstínu podkladové fasádní barvy  v okolí čištění a to vlivem chemické reakce. Sprejové barvy s přidanou kyselinou (neprodejný výrobek – „domácí výroba“ sprejerů) nelze vyčistit, a to ani z ochranného nátěru. Kyselina naleptá antigraffiti vrstvu. Doposud není v ČR proti této novince dostupná ochrana fasády.
8.4 pro činnost c)
Aplikaci fasádních barev dodavatel realizuje na základě předem stanoveného výrobku a odstínu fasádní barvy vybraného objednatelem. V případě, že objednatel nestanoví jinak, vybírá výrobce barev dodavatel. Objednatel určí dle platných vzorníků barev odstín, který bude dodavatel na fasádu aplikovat. V případě, že není možné odstín ze strany objednatele určit, určí odstín dodavatel a to podle vzorníku barev a podle svých nejlepších zkušeností. Vzhledem k degradaci předchozího nátěru není ve většině případů vybrat identický odstín barvy. Takto vybraná barva může být oproti původní rozdílná. S touto skutečností je
objednatel seznámen.
8.5 pro činnost d)
Objednatel je seznámen s tím, že při čištění fasád je možnost, že nečistoty nelze zcela, či vůbec z povrchu odstranit a to z důvodu chemické či mechanické reakce, čímž je povrch nevratně narušena. Na tuto skutečnost bude odběratel upozorněn nejpozději během realizace zakázky. Při čištění neručíme za její stav a kvalitu. Může se stát, že v případě nekvalitně provedené, či zvětralé vrstvy dojde v průběhu čištění k její narušení. Dodavatel čistí plochy vodou s maximálním možným tlakem 175bar. Objednatel je povinen dodavatele předem upozornit na špatný nebo neodpovídající stav vhodný pro tuto činnost. I v takovém případě se bude dodavatel snažit sjednat nápravu, avšak tyto práce již nejsou předmětem čištění a budou účtovány zvlášť. Pro tuto činnost je nutné objednatelem zajistit přístup k vodě a zásuvce 230V v objektu. Energie spotřebované při této činnosti jdou na vrub objednatele.
8.6 pro činnost e)
Ochranné nátěry jsou většinou nanášeny ve dvou vrstvách a jejich primárním účelem je zamezení prostupu nečistot pod ochranný nátěr. V případě aplikace samotného ochranného nátěru neručí dodavatel za stav podkladových ploch. Ochranné nátěry mohou mít funkci penetrační (postupují a zpevňují strukturu podkladových vrstev. Nátěry mohou v průběhu let degradovat a pozbývat svou funkčnost, zde významně záleží na místě realizace, světové straně plochy a dalším povětrnostním vlivům.
8.7 pro činnost f)
Práce provádí dodavatel pouze proškoleným personálem, který mám platné odborné průkazy způsobilost. Pro realizaci této činnosti je nutné určit předem kotevní body pro úvaz výškových specialistů a odpovídající postup jednotlivých prací. Dodavatel nebude práce provádět, v případě, že povětrnostní či jiné vlivy jsou v rozporu s BOZP spojených s takovouto činností.
8.8 pro činnost g,h,i)
Pro veškeré naše realizace používáme materiál, který sami prodáváme – veškeré výrobky včetně technických popisů je možné nalézt na www.shop.sitprotiholubum.cz . Realizace budou provedena pouze za vhodných povětrnostních podmínek. Hrotový systém je instalován po segmentech v délce 330m, mezi každým segmentem je nechávána mezera 5mm pro odtok vody, tři segmenty tvoří jeden běžný metr (1  bm). Kalkulace, realizace a fakturace prací je vždy počítána na celý běžný metr zaokrouhlena směrem „nahoru“. Vzhledem ke složitosti většiny realizací není možné vždy počet metrů určit s naprostou přesností, pokud je tomu tak, využíváme institut „skutečně instalovaných metrů“. Pokud je uveden v předávacím protokolu zápis o běžných metrech, bude fakturována částka dopočítána dle skutečného stavu na základě instalovaných metrů a to jak směrem „nahoru“(zvýšení ceny realizace) tak i „dolů“(snížení ceny realizace). Pokud není v kalkulaci uvedeno jinak, je jako základní čištění před instalací hrotového systému užívání „Mechanické čištění ošetřovaných míst“ – toto čištění obsahuje mechanické odstranění např. trusu (špachtlí či kartáčem nebo smetáčkem) z ošetřovaných míst. Takto připravený podklad pro instalaci by měl bez jakéhokoliv omezení zaručit dlouholetou pevnost lepeného spoje – hrotový systém/podklad. Holubí trus je velice agresivní jak pro kovové povrchy (zinek, titanzinek, měď) tak i pro fasádní a nátěrové hmoty. Takto zasažený povrch není možné samotným čištěním uvést do původního stavu – pokud je požadavek na „nový povrch“ je nutné provést nátěr poškozených míst. I po čištění rozpouštědly tak i desinfekčními prostředky dochází k nenávratnému poškození povrchu a již nikdy nebude mít povrch původní vzhled. Před instalací systému doporučujeme plochy přetřít vhodnou nátěrovou hmotou – i na tuto činnost se můžete zeptat našich obchodníků. Síťové systémy kotvíme do předem určených materiálů(cihla, zateplení, plechy) odpovídající technikou. Při každém kotvení dochází k zásahu do stávající struktury objektu, objednatel by měl vždy tuto skutečnost mít na paměti. Lankové systémy je možné dodávat v různých sestavách za sebou a tím plochu ochrany rozšířit.

9 Záruka a reklamace
9.1 Záruční lhůty jsou dány jednotlivými činnostmi:
a) 2 roky
b) na tuto činnost záruku vzhledem k její povaze neposkytujeme
c) 2 roky (u sytých barev možnost změny odstínu-bez záruky)
d) na tuto činnost záruku vzhledem k její povaze neposkytujeme
e) 2 roky na dílo, výrobek 7 let
f) 2 let v závislosti na činnosti
g) 2 roky na materiál a funkčnost
h) 2 roky na materiál a funkčnost
i) 2 roky na materiál a funkčnost, u lepených instalací 1 rok
V případě, že jsou tyto obchodní podmínky součástí smlouvy (SOD), platí délka záruky uvedená ve smlouvě. V případě, že záruka není ve smlouvě uvedena, řídí se těmito obchodními podmínkami.
9.2 Způsob reklamace a doba pro záruční opravu stanovuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10 Závěrečná ustanovení
10.1 Dodavatel a objednatel jsou o svém vztahu povinni zachovat mlčenlivost. Tato skutečnost neplatí v případě, že se jedná o statní či příspěvkové organizace, které své náklady a nakládání s penězi postupují vyšším instancím. Dodavatel se v takovém případě zavazuje k plné součinnosti s objednatelem či jeho nadřízeným orgánem.
10.2 V případě vzniku sporu bude o jeho rozřešení nastalé situace rozhodovat institut rozhodčího soudu s tím že tyto osoby vybírá dodavatel.
10.3 Věci v těchto podmínkách uvedeny jsou platné pro veškeré realizace společnosti Q123 s.r.o. a obě smluvní strany jsou povinni se jimi řídit a to i v případě, že nejsou přímo v souladu s platnou legislativou. V případě, takové sporu mají větší váhu tyto obchodní podmínky.
10.4 Ostatní ustanovení se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 1.1.2015 Martin Schneider jednatel společnosti

bottom of page